Kvalitu nepřenecháváme náhodě!

Zásada skupiny Dorfner „Kvalita pro člověka a budovu“ znamená důslednou orientaci na kvalitu. Tento leitmotiv je centrální součástí naší podnikatelské filosofie a požadavkem na každého jednotlivého zaměstnance.

Řízení kvality

Jakost našich služeb zajišťujeme rozsáhlým systémem řízení kvality. Jeho základ tvoří náš systém TQM (Total Quality Management – komplexní řízení kvality) s integrovaným manažerským systémem a počítačový systém zabezpečování kvality DOQUM, který je nasazen v celé společnosti a ve všech oblastech působnosti. Tento systém zjišťuje a zpracovává údaje, získávané ze situačního plánu ploch, seznamu služeb, popisu pracovních pozic a reklamací, a pomáhá nám dlouhodobě zajistit kvalitu na dohodnuté úrovni.
Pro každodenní praxi ve velkokapacitní kuchyni byla na základě pracovních postupů a požadavků na kvalitu vyvinuta speciální verze DOQUM pro oblast cateringu; dá se individuálně upravit podle podnikové situace. V systému DOQUM jsou integrovány i hygienické kontrolní body i kritické kontrolní body podle zákonem požadovaného konceptu HACCP („Hazard Analysis Critical Control Points“ – analýza rizik).
DOQUM je jedním z mála systémů v tomto odvětví, které jsou certifikovány podle DIN EN 13549.
Zaměstnanci pověření řízením kvality v příslušných oblastech naší činnosti jsou zárukou, že dohodnuté služby budou provedeny přiměřeným způsobem. Kromě toho se necháváme v pravidelných intervalech kontrolovat nezávislými externími zkušebními institucemi; výsledky pak transparentně dokumentujeme pro naše zákazníky. Provádíme i pravidelné průzkumy u zákazníků. Pro Vás jako našeho zákazníka to znamená jistotu nabízené kvality – a pro nás jistotu, že jsme dobře informováni o Vašich potřebách.

Certifikáty

DIN (ČSN) EN ISO 9001:2008 pro řízení kvality
Při certifikaci podle DIN (ČSN) EN ISO 9001:2008 se kontroluje systém řízení kvality. Společnost, která se může prokázat tímto certifikátem, vykazuje etablovaný a podle normy strukturovaný manažerský systém, který při výrobě zboží a poskytování služeb splňuje požadavky zákazníka i zákonem a úřady stanovené požadavky; zároveň usiluje o neustálé zlepšování.
Complete Certificate here.

 

 

DIN (ČSN) EN ISO 14001:2009
Certifikace podle DIN EN ISO 14001:2009 potvrzuje uplatňování této mezinárodní normy a jejích požadavků. Hlavním cílem normy je podpora ochrany životního prostředí v souladu se socioekonomickými aspekty. Auditem se kontroluje kromě jiného uplatňování ekologické politiky, ekologických cílů a programů, jakož i omezování zjištěného dopadu působení firmy na životní prostředí. Complete Certificate here.

 

 

 

RAL-GZ 902 Společnosti pro kvalitu úklidu (RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V.)
Tato značka kvality, určená speciálně pro oblast úklidu budov, zaručuje vysokou kvalitu, transparentní poměr cena/výkon, ekologické techniky úklidu a čištění a tarifům odpovídající ohodnocení zaměstnanců.

 

 

 

Logo 110-1.epsRAL značka kvality „Kompetenz richtig Essen“ (Kompetence řádného stravování)
Tuto značku kvality propůjčuje Společnost pro kvalitu stravování (Gütegemeinschaft Ernährungs-Kompetenz e. V.) firmám na důkaz nepřetržité jakosti jimi nabízených jídel a diet. Zároveň označuje jako kvalitní i jejich výživové poradenství.

 

 

 

 

ams_2018AMS stavebních odborů (Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft)
Doklad AMS (Arbeitsschutz mit System – systémový přístup k BOZP, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) ve stavebnictví se uděluje společnostem podle odborného posudku jmenovaných zkušebních techniků BG Bau (odborů ve stavebnictví). Jeho obdržení dokládá soulad řízení ochrany zdraví při práci se směrnicemi AMS BAU a uplatňování požadavků OHSAS 18001:2007. Oceňuje rovněž systematická a účinná opatření pro bezpečnost práce.

Institut Fresenius
Nezávislý Institut Fresenius provádí na naši objednávku neustále hygienické kontroly,
což představuje vysokou záruku bezpečnosti námi využívaných potravin.

 

qub-urkunde-dorfner-gmbh-coČlen Svazu ekologicky odpovědných firem (Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe)
Tato pečeť slouží ohodnocení systému ekologického managementu malých a středních podniků. Odpovídající značka kvality potvrzuje ekologické vedení podniku vyhýbající se zatěžování životního prostředí.

 

 

 

KM_C284e-20141023095925Člen Bavorského paktu pro životní prostředí (Umweltpakt Bayern)
Bavorská zemská vláda a hospodářské subjekty vytvářejí společně Bavorský pakt pro životní prostředí. Jeho účastníci se zavazují přijímat kvalifikovaná dobrovolná ekologická opatření, která slouží k ochraně přirozených životních základů.

 

 

 

RAL-GZ 992/1 prádlo z komerčních objektů a domácností
Značku kvality RAL 992/1 propůjčuje Společnost pro kvalitu péče o prádlo (RAL Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V.) v případě bezchybného zvládnutí procesů v komerčních prádelnách. Při kontrole a nepřetržitém dozoru, které provádí nezávislý výzkumný ústav, musí prádelny prokázat vysoce kvalitní praní a přípravu prádla z domácností a komerčních objektů nejrůznějších oblastí, jako jsou například hotelnictví, gastronomie, průmysl a řemeslo.

 

 

RAL-GZ 992/2 prádlo ze zdravotnických zařízení
Provozovna, která usiluje o certifikaci podle RAL-GZ 992/2 pro prádlo ze zdravotnických zařízení, musí kromě požadavků značky RAL-GZ 992/1 pro prádlo z komerčních objektů a domácností splňovat navíc ještě další hygienické požadavky. Ke kritériím patří např. důsledné rozdělení prádelny na „čistou“ a „nečistou“ část, užívání dezinfikujících způsobů praní či přítomnost ověřeného pracovníka zodpovědného za hygienu.

 

 

 

RAL-GZ 992/3 prádlo z potravinářských provozů
Značku kvality RAL 992/3 pro prádlo z potravinářských provozů propůjčuje Společnost pro kvalitu péče o prádlo (RAL Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V.) nezávisle na ostatních značkách kvality. Během šestiměsíční čekací zkušební doby se kontroluje správné ovládání procesů, jakož i dodržování přísných hygienických standardů. Certifikací prádelna prokazuje potřebnou hygienickou přípravu všech typů textilií, které se používají při výrobě a zpracování potravin.

 

 

RAL-GZ 992/4 prádlo obyvatel pečovatelských zařízení
Značka kvality RAL 992/4 pro prádlo obyvatel pečovatelských zařízení zaručuje nejvyšší možné hygienické zabezpečení těchto zařízení. Pro úspěšnou certifikaci musí provoz prokázat, že pracuje v souladu s předpisy značek kvality 992/2 a/nebo 992/3. Kromě toho musí hygienický status potvrdit odborník nezávislé zkušební instituce při každoroční neohlášené kontrole. Základem pro konkrétní požadavky značky RAL-GZ 992/4 jsou doporučení obsažená v příručce Společnosti pro kvalitu péče o prádlo (RAL Gütegemeinschaft sachgemäße Wäschepflege e. V.) „Textilie v pečovatelských zařízeních“.

Ekologická udržitelnost

Skupina Dorfner klade velký důraz na ekologickou udržitelnost. To dokazují nejen naše certifikace podle DIN EN ISO 14001 (ekologický management) nebo DIN EN ISO 50001 (energetický management). Kromě toho je skupina Dorfner členem bavorského Paktu pro životní prostředí (Umweltpakt Bayern) – společné úmluvy bavorské zemské vlády a hospodářských subjektů, že přirozené životní podmínky je nutné chránit lépe a více než jen pomocí zákonů a nařízení.
K našim konkrétním opatřením na ochranu životního prostředí patří kromě jiného:

  • omezování odpadu
  • šetření vodou a energetickými zdroji
  • ekologická likvidace čisticích prostředků a obalů
  • používání elektromobilů, vozidel na zemní plyn nebo dieselových vozidel vybavených ekologickými technologiemi
  • modulární systém Dorfner – interní systém úklidu, založený na nejnovějších poznatcích vědy a techniky a upravující dávkování čisticích prostředků ekologickým způsobem
  • při nákupech pro naše strávníky důraz na regionální a sezónní suroviny a šetrnost k životnímu prostředí

Trvalá udržitelnost stojí u skupiny Dorfner kromě ekologického ještě na dvou dalších pilířích: Ekonomickém a sociálním. Hospodaříme proto zásadně podle pravidel ekologické udržitelnosti a při všech podnikatelských rozhodnutích máme na paměti následující generace.

Skupina Dorfner bere vážně svoji sociální odpovědnost v roli zaměstnavatele: nabízíme spravedlivé pracovní podmínky, tarifům odpovídající ohodnocení zaměstnanců, podnikový zdravotní management či rodinám vyhovující modely pracovní doby. Základem našemu jednání je systém řízení práce BG BAU (odbory ve stavebnictví), odpovídající směrnicím OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, BOZP), stejně jako požadavky Společnosti pro kvalitu úklidu (RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V.).

Ekologická udržitelnost je naší srdeční záležitostí – s radostí se zasazujeme o budoucnost naší firmy, našich zákazníků, zaměstnanců a budoucích generací.

Ve zprávě Dorfner catering o ekologické udržitelnosti jsme shrnuli, čeho jsme již dosáhli, a stanovili si nové cíle pro budoucnost. Zažádejte si o exemplář, rádi Vám vyhovíme.

Akademie Hanse Dorfnera
Akademie_LogoK našemu chápání kvality patří kromě certifikací v oblastech stravování, ochrany životního prostředí a řízení kvality rovněž kompetentní, zkušený a odpovídajícím způsobem vyškolený personál. U společnosti Dorfner proto patří ke standardu rozsáhlý program vzdělávání zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Abychom tohoto standardu mohli efektivně dosáhnout, zřídili jsme na pobočce Selb Akademii Hanse Dorfnera, pojmenovanou po našem zakladateli. Tato akademie nabízí pro každého zaměstnance vhodný seminář – ať už z oblasti řízení kvality či managementu hygieny, stravování, hospodářství, rétoriky, techniky nebo elektronického zpracování dat.
Tarifům odpovídající ohodnocení a kalkulace

Dáváme Vám jistotu, že s námi angažujete seriózního a spolehlivého partnera:

  • Jako příklad zde uvedeme naše členství ve Společnosti pro kvalitu úklidu (RAL Gütegemeinschaft Gebäudereinigung e. V.), kterým jsme se zavázali kromě jiného k ohodnocení zaměstnanců v souladu s odpovídajícími tarify.
  • Z naší kalkulace jasně vidíte, že navržená hodinová sazba garantuje tarifní mzdu, jakož i zákonem určené dávky a poplatky. Což je především s ohledem na ručení objednavatele, předepsané zákonem o vysílání pracovníků (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG), kritériem, na které byste měli při svém výběru poskytovatele služeb myslet.
  • Námi určené časy na provedení služby – tedy počet čtverečních metrů uklizených jedním pracovníkem úklidu za jednu hodinu – jsou stanoveny tak, aby příslušný pracovník skutečně mohl v zadaném čase určený prostor uklidit či vyčistit.
  • Na přání provádíme rovněž úklid na zkoušku, abyste měli možnost přesvědčit se o kvalitě provedení naší služby, jakož i o realistickém určení potřebného času.

Kontaktujte nás!

Máte zájem o některou z našich dalších služeb?
Zde se dozvíte více:

Zdravotní management

Zdravotní management

Podnikový zdravotní management – zdravotní péče o zaměstnance – získává u skupiny Dorfner na významu. Vice…